Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Organizasyon Kayıt arrow Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü

 

AFKAYDER AFYONKARAHİSARLILARSOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
MADDE - 1: DERNEĞİN ADI Afkayder Afyonkarahisarlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'dir.
MADDE - 2 : DERNEĞİN MERKEZİDernek Merkezi : İstanbul ilidir.Dernek Adresi : Aydınlı Yolu Cad. Çiçek Sok No:14 / 1-A Kaynarca /PENDİK/İSTANBUL Derneğin Şubesi Yoktur
.
MADDE - 3 : DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:
Derneğin Amacı : Üyeler arasındaki yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamak, sosyal faaliyetlerde bulunmak,yöremiz kültür ve sanat zenginliklerini araştırmak, dernek üyelerinin acısına, sevincine, maddi, manevi ortak olmak,yardımlaşma ve dayanışmalarını programlı bir şekilde organize etmek. Gençler arasındaki okuma, meslek edindirme ve sporu yaygınlaştırmayı teşvik etmek, olanakları sağlamak.
MADDE - 4 : Dernek ,üçüncü ve dördüncü maddedeki amaçları gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki çalışmalarda bulunur.
a ) Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirici çalışmalarda bulunmak
b) Kayadibi köyü tarihi kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına, yaşatılmasına yönelik mevcut güzelliklerini korumak ve daha da güzelleştirmek için çalışmak,
c) Milli gelenekleri sürdürmek hemşeriler arasında kardeşlik duygusunu kuvvetlendirici dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,
d) Okuma istidadı gösteren ve fakir sayılan talebelere dernek bütçesinden burs veya kredi sağlamak. Fakir olduğu Yönetim Kurulumuzca tespit edilen hemşerilerimize ve diğer vatandaşlarımıza yardımda bulunmak,
e) Kültürel değerleri tanıtmak amacıyla gezi, çay, yemek, piknik gibi toplantıları düzenlemek, organize etmek, kütüphane teşkil etmek için kitap kampanyaları düzenlemek
f) Yöremizin tarihi kültürel değerlerini belirlemek tanıtmak ve yardımcı olmak üzere dergi, broşür, seminer, kurs gibi her türlü faaliyette bulunmak,
g) Cenaze, sünnet ,nişan,düğün gibi geleneksel törenlere maddi ve manevi katkıda bulunmak yer temin etmek ve çiçek yollamak
h) Kayadibi Köyünü güzelleştirmek için yol, su, elektrik, altyapı ve diğer imar ve ıslah işlerinin organizesi, desteklenmesi, gerektiğinde finanse edilmesini sağlamak.
ı) Köyümüzün tanıtımı için Video, VCD hazırlayıp dağıtmak,
k) Yöre ile ilgili kurulmuş ve aynı amaçları taşıyan kuruluşlarla işbirliği yapmak
m) Derneğin maddi ihtiyaçlarının çözümü amacı ile balo,konser,spor turnuvaları ve karşılaşmaları,yemek,çay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak
n) Çeşitli tedavi kurumlarında tedavi görmekte olan üye veya köyden tedavi için İstanbul gelmiş maddi durumları elverişsiz kişilere ilaç ve tedavi yardımında bulunmak
o) Dernek ihtiyacı kadar eşya ve gayrimenkul satın almak
p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülürse vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
MADDE - 5: DERNEĞİN KURUCULARI :
ADI SOYADI BABA ADI UYRUĞU DOĞ.TAR. MESLEĞİ ADRESİ
1 Ahmet SOYDAN Musa T.C. 1946 Emekli Sapan bağları 2.estaegon sokak no: 24 Pendik / İST.
2 Tahir GÜLSEVEN Ömer T.C. 1949 Emekli Fevzi çakmak Mah. Kök sokak no:5 daire :10 Pendik / İST.
3 Kazım ÇOBAN İsmail T.C. 1951 Emekli Orhan gazi Mah. Vatan cad. Nar sok no:11/2 Pendik / İST.
4 Cafer SARIKAYA İbrahim T.C. 1946 Emekli Bağlar başı Mah.istasyon cad telsiz sok no :55 darıca
5 Mehmet İŞLEK Bekir T.C. 1961 Çalışan Ahmet yasivi Mah.m.a.Ersoy cad. can sokak no :14 Pendik / İST.
6 Mehmet KUZTEPE Abdullah T.C. 1947 Emekli Yayla Mah.cengiz topel cad. huzur sokak no :11 Tuzla / İST.
7 Bekir İŞLEK Mustafa T.C. 1948 Emekli Osman yılmaz Mah. Taşocakları yolu nar sok no :12 kaynarca / Pendik / İST.
MADDE - 6 : DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:Fiili ehliyet sahibi olan herkes yazılı dilekçe ile dernek yönetimine başvurarak yönetim kurulu kararı ile üye olabilir. Dernek yasası ile ilgili mevzuata göre üye olma yeterliliği bulunmayanlar üye olamayacağı gibi,üyeliği kabul edilmiş olsa dahi durumu üye olmaya uygun olmayanlar sonradan üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliği iki çeşittir:
a ) Dernek asil üyesi : Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu haklarından yararlanan üyedir.Üyenin hakları: Gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. üyenin yükümlülükleri: Genel kurul toplantılarına katılmayı,yönetim kurul kararlarına uymayı,ödentilerini zamanında ödemeyi amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkesini kapsar.
b) Onursal Üye : Ülkeye,çevreye,meslek alanına,dernek amaç ve çalışma koşullarına belirli ve önemli büyük hizmetleri yada katkıları olan kişilerle üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler.Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye seçilebilirler. Onursal üyeler Dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip değildir. Ancak düzenlenecek sosyal faaliyetlerdeki yapılan harcamalara diğer üyeler ile birlikte katılırlar.Kendilerinden üye giriş aidatlarının alınıp alınmaması yönetim kurulu kararı ile saklıdır. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, reddi halinde müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişiler üye olduğu yılın geçmiş aylarının ödentilerini yapar.

MADDE - 7 : DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kararı dernek yönetim kurulu tarafından silinir.Üyelikten çıkan ve çıkarılanların o güne kadar yaptığı bağış ve ödentilerini geri talep etme hakkı yoktur.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula ibraz hakları vardır.
MADDE - 8 : ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse bir üyeyi dernekten ayrılmaya ve kalmaya zorlayamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. aralarında dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmez. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Her üye genel kurul da kendisinden başkasını temsil edemez.

MADDE - 9 : DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu dur.

MADDE - 10 : GENEL KURUL :

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE - 11 : GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI USÜLÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE -12 : GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE -13 : TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL DELEGELERİ

a) Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapılır.
b) Genel kurul üyelerden oluşur. .

MADDE -14 : GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE -15 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)
Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
d)
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması husussunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması yurt içindeki dernek veya teşekküllere katılması veya ayrılması konusunun görüşülüp karara bağlanması
g) Derneğin fesi edilmesi,
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen veya yapılabilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE -16 : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu en az 11 ( onbir ) asil ve 11 ( onbir ) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

MADDE – 17 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu 11 ( onbir ) asıl 11 ( onbir ) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak 4. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek,devlet tahvili,hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak
5. Derneğe ait taşınır malları derneğin yararına,satın almak ve satmak
6. Kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek,denetim kuruluna sunmak
9. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak
10. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek
11. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE -18 : YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ

a) Genel kurulca organlara seçilenlerin kimliklerini 5253 sayılı dernekler kanununa uygun olarak 30 gün içerisinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
b) Yönetim kurulunun tasvibi ile dernek adına sözleşmeler tanzim ve imza etmeye gerektiği kadar (Belgelemek kaydıyla) para harcamaya yetkilidir.
c)
Derneği resmi ve özel müessese, mahkeme, icra daireleri ile resmi ve özel kişiler önünde temsil eder.
d) Genel kurul toplantıları düzenleyip toplantı gündemini hazırlar, karar defterini ve başkanlık mührünü muhafaza eder.

MADDE - 19 : YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

a) Başkanın bulunmadığı hallerde genel başkanın görevlerini yapar.
b)
Çeşitli komisyonlarda genel yönetim kurulu adına başkanlık yapar.

c) Hizmetlerin verimliliği için sekreterlik arasında koordineyi sağlar.

MADDE - 20 : SEKRETERİN GÖREVLERİ

a) Diğer resmi, özel kuruluş ve kişilerle ilgili yazıları kuruluşlar arası toplantılara sunulacak tebliğleri, basın yayın yoluyla kamu oyuna intikal ettirilecek bildirileri dernek teşkilatına ve üyelere intikal ettirilecek bildirileri ve genelgeleri hazırlar, başkanla müşterek imza eder.
b) Üye kayıt işlemlerini, evrak kayıt işlemlerini dosya tanzim, organize ve takip işlemlerini yapar.
c) Devre sonu faaliyet raporunu hazırlar.
d) Dernek ihtiyaçlarını belirler ve alınmasını sağlar.

MADDE - 21 : SAYMANIN GÖREVLERİ

a) Mali işlerle ilgili olarak resmi ve özel kuruluş ve özel kişilerle ilgili yazıları hesap raporlarını mali genelgeleri hazırlamak imza etmek,
b) Gelir gider muhasebe defteri işlemlerini bilanço ve bütçe defteri işlemlerini , demirbaş defter işlemlerini, aidat takip listeleri işlemlerini takip eder,
c) Dernek tahsilat alındı belgelerinin temin edilmesi gerekli işlemlerinden sorumludur,

d) Yönetim kurulunun tasvibi ile bankadan para çekmeye ve gerektiği kadar harcamaya genel başkan müşterek imzası ile yetkilidir
e) Her türlü fatura ve benzeri belgeleri ile tahsil edilen paralardan mesuldür,
f) Dört ayda bir hesap bilançosu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Gelecek dönem bütçe planını hazırlar.

MADDE- 22: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE- 23: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla ve üç yıl süre ile seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. En geç altı ayda bir toplanarak raporlarını Yönetim Kurulu'na ve toplandığından genel kurula sunar. Denetleme kurulu derneğin muhasebe kayıtlarını, belgelerini ve diğer tüm faaliyetlerini denetler. Bu konularda raporlar hazırlar, aksaklıklarının giderilmesini yönetim kurulundan talep eder. Giderilmemesi halinde yönetim kuruluna başvurarak olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep edebilir

MADDE - 24 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernek genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi ,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE - 25 : DERNEK KURULDUKTAN SONRA İLK GENEL TOPLANTISI

Dernek tüzüğünün gazetede yayınladığı günü izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur. Derneğin ilk kuruluştaki geçici yönetim kurulu ilk genel toplantısına kadar derneğin yürütülmesinden sorumlu olup, vereceği kararlar genel kurul kararları niteliğini taşır.

MADDE - 26 : TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzüğün değiştirilmesine genel kurulca karar verilebilir. Bunun için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinden bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yeter sayısı tüzüğün 10.maddesinde belirtilen sayıya ulaştığında tüzük veya maddeler değiştirilebilir.
MADDE – 27 : DEFTER VE KAYITLAR
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı resmi gazetede yayımlanan dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri hakkında yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı resmi gazetede yayımlanan derneklerin tutacakları defter,muhasebe,hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.
Bu maddede sayılan defterin noterden veya dernekler il müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
MADDE – 28 : DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
a) Aylık aidatı (5 TL, Yıllık 60TL) dir. Giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurulca belirlenir.
b) Dernekçe yapılacak yayınlar tertiplenen eğlence konferans gibi faaliyetlerinden sağlanan gelirler
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
d) Bağışlar ve yardımlar.
e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f)Yönetim kurulu mazeretleri dolayısıyla borçlarını zamanında ödemeye üyelerin borçlarını muayyen müddetle tecil edebilir.

MADDE – 29 : GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır. Bu defterler ve belgeler 5 (Beş) yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı belgesi resmi mercilerden ve usulüne uygun olarak mahallin en büyük mülki amirine onaylattıktan sonra kullanılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte olması şarttır. Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar kadar olmalıdır.

MADDE- 30 :DERNEĞİN BORÇLANMA ÜSULLERİ

Dernek genel kurullarında Dernek lehine alınacak taşınmaz malları almak için genel kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak ve taşınmaz mallar alır
MADDE – 31 : DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Kayadibi köyü os.yar.dayanışma der. İbaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel kurulda belirlenen yere devredilir Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE - 32 : DERNEĞİ İLZAM EDEN HUSUSLAR

Derneği taahhüt altına koyacak her türlü işlemlere ilişkin bütün belgelerin birisi başkan veya vekili olmak üzere iki ilzam taşıması gerekir.

MADDE - 33 : TÜZÜKTE YER ALMAYAN KONULAR

Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


Geçici Madde 1- ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir
.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin:
Adı Soyadı Görev Ünvanı İmzası
Yaşar DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan SEVİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömür GÜLSEVEN Genel Sekreter
Mehmet YILMAZ Mali Sayman
Halik İŞLEK Üye

 

 
 

Vefat EdenlerReklamlar

 
 

Mobil Aidat

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Kimler Sitede

Chat

Herkes burada, sen neredesin?
Chat
Chat için üye girişi yapmalısınız!
Üye Ol

Üye Girişi

Üye Girişi

Okuyucu Yorumları

  • Web sitenizi beğenerek ziyaret ediyorum. Başarılar...
  • denizlide yaşayan afyonlula rernek başkanıyım sizi...
  • :D :;
  • ALLAH UTANDIRMASIN BAŞARILAR
  • Bu küçük kardeşlerimizin erkekliğe ilk adımları ha...

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi